• خرید یک خط 12 رقمی ،10 رقمی ، 9 رقمی یا 8 رقمی
  • پیش خرید حد اقل 50 خط 14 رقمی به مبلغ هر خط 39 هزار تومان
  • دریافت فرم قرارداد،  تکمیل  قراداد و ارسال آن به ایمیل SMS@serversms.ir